Kozakl? Fizik Tedavi Hastanesi Hizmete Giriyor
Gönderen kozakli - 19 Ocak 2011 06:40
T?rkiye'nin en b?y?k Hidrotermal Fizik Tedavi ve K?r Merkezi Kozakl?'da hizmete girmeyi bekliyor
Kozakl'da T?rkiye'nin en b?y?k Hidrotermal Fizik Tedavi ve K?r Merkezi olarak yap?m?na 1978 y?l?nda ba?lan?lan ve Milyon Dolarl?k harcama ile 1986 y?l?nda in?as? tamamlanan bina, Nev?ehir Dr. i. ?evki Atasagun Devlet
Hastanesi'ne ba?l? 240 yatak kapasiteli Kozakl? Hidrotermal Fizik Tedavi Merkezi olarak a??lacak,

Haber Metni
Nev?ehir il Sa?l?k M?d?r? Dr.Hasan Y?lmaz, 2008 y?l?n?n sonunda ba?lat?lan onar?m ?al??malar? 10 Milyon TL'lik bir harcama ile tamamlanan hastane i?in ihale s?recinin devam etti?ini belirtti. Nev?ehir Dr.i.?.A.Devlet Hastanesine ba?l? Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi olarak 2010 y?l?nda hizmete kazand?r?lmas? hedeflenen Kozakl? il?esindeki merkezin T?rkiye'nin kendi alan?nda en b?y?k merkezlerinden biri oldu?unu s?yledi.

Merkezde T?rkiye'de ilk kez fizik tedavi alan?nda robotik rehabilitasyon cihazlar?n?n Kozakl? Fizik-Tedavi Merkezi'nde kullan?laca??n? kaydeden Sa?l?k M?d?r? Dr.Hasan YILMAZ, "Ge?ti?imiz aylarda fizyoterapi hizmet al?m? i?in bir ihale ger?ekle?tirdik. ihalenin sonu?lanmas? ile ile birlikte i? tefriþat ve cihaz al?m? ile ilgili ?al??ma yapaca??z. Hastane gerekli personel ilimizde mevcut. Sadece Fizik Tedavi Uzman? ile birlikte Pratisyen Hekim ihtiyac?m?z olabilir. Bunlar da k?sa s?rede tamamlanacak.

Buras? hizmete a??ld???nda fizik tedavi konusunda T?rk halk?na ?nemli hizmetlerde bulunacak."
a??kklamas?nda bulundu
(Kozakl? Haber)