Kozakl? ve Kapl?calar?n?n Tarih?esi
Gönderen kozakli - 11 Ocak 2010 07:40
Tarih?esi:?l?e’nin
tarihi ile ilgili yeterli ve net bilgi bulunmamaktad?r. Rivayete g?re 1954
y?l?nda birbirine yak?n olan Hamamorta, Buruncuk, Ba?l?ca ve Kozakl? k?yleri’nin
birle?mesiyle kurulmu?dur.?l?ede halen t?rbesi bulunan Kozo?lu adl? z?t’?n t?rbe
ta?lar?nda yap?lan incelemeler neticesinde Kozo?lu adl? ?ahs?n Sel?uklular
devrinde ya?ad???, il?enin ad?n?n ise bu z?t’tan geldi?i rivayet edilmektedir.
?l?e’de tarihi eser olarak Kozo?lu t?rbesi ve hamam’? bulunmaktad?r.Ayr?ca
Nev?ehir b?lgesinde s?k?a rastlanan yeralt? yerle?imi Kozakl?’ya yakla??k 7km
uzakl?ktaki Kanl?ca kasabas?nda da bulunmakd?r.
?L?EN?N GENEL OLARAK TANITILMASI:TAR?H? VE CO?RAF? YAPISI:?l?emiz
1954 y?l?nda birbirine yak?n mesafede bulunan Hamamorta, Buruncuk, Ba?l?ca ve
Kozakl? k?ylerinin birle?mesi ile kurulmu?tur. ?l?emizde halen t?rbesi bulunan
Kozo?lu adl? Zat’?n kayalarla s?cak suyun etraf?n? ?evirerek hamam yapt???,
hamam?n ?evre k?ylerin ortas?nda olmas? nedeniyle Hamamorta ad?n? ald??? t?rbe
ta?lar?ndaki yaz?tlardan anla??lmaktad?r. Ta?lar?n ?zerinde yap?lan incelemeler
neticesinde Kozo?lu adl? ?ahs?n Sel?uklular devrinde ya?ad??? il?enin ad?n?n ise
bu zattan geldi?i rivayet edilmektedir.?l?emiz ?? Anadolu b?lgesinin Orta
K?z?l?rmak b?l?m?nde yer al?r. Topraklar? Do?uda; Yenifak?l?, G?neyde
Hac?bekta?-Avanos, Bat?da; Mucur, Kuzeyde; ?efaatli il?eleri ile ?evrilidir.
?l?e topraklar? genel olarak Bo?azl?yan ?ay? vadisine bakan geni? d?zl?kler
halinde s?rtlardan ibarettir. D?rtyol, Kalecik kasabas?, Akp?nar k?y? dereleri
bu s?rtlar aras?ndaki derin k???k vadilere akar. ?l?e do?usundaki kapl?ca su
kaynaklar?, vadi i?erisinde yakla??k 1 km’lik alana yay?lm?? olarak
bulunmaktad?r. ?l?enin rak?m? 1050 m dir.

Nev?ehir ili civar?nda ?ok say?da i?me ve kapl?ca vard?r. ?llede kapl?ca denince akla Kozakl? gelmektedir. Nev?ehir?deki kapl?calar?n ve i?melerin bir b?l?m?, geli?en turizme paralel olarak de?erlendirilmeye ba?lam??, bu anlamda son y?llarda ?nemli say?labilecek geli?meler g?stermi?dir. Kozakl?'n?n g?neyinde dere yata?? boyunca, ?ok say?da su kayna?? vard?r. Toplam debisi 30lt/sn?ye ula?an bu sular?n bir k?sm? dereye kar??makta, bir b?l?m? ise, bir s?re a??ktan akt?ktan sonra yeniden yer alt?na ?ekilmektedir.Kozakl?'n?n do?usunda ?zel idare'nin eski Kozo?lu hamam? vard?r. G?n?m?zde bu hamam, havuz ta?lar? d???nda b?t?n?yle y?k?lm?? durumdad?r. Suyu az olmakla birlikte,T?rkiye?nin en y?ksek radyoaktif olma ?zelli?ine sahip kapl?calardan biri budur. Sondajla toplanan suyun bir b?l?m?, yeni yap?lan turistik Motellerde ve hatta son derece l?ks Hotellerde kullan?lmaktad?r. ?? ayr? havuzdan birbirine ak?t?larak so?utulan su banyolara ve dairlere verilmektedir. ?l?e'deki belediye Kapl?cas? (eski hamam)?n?n da s?cak su gereksinimi de bu kaynaklardan kar??lanmaktad?r. Kapl?can?n kad?n ve erkek b?l?mlerine iki ayr? kaynaktan su gelmektedir.Su Is?s?:27?C - 93?C, PH De?eri:6,7 - 7, Yararlanma ?ekilleri:??me, banyo veya buhar soluma y?ntemi.?zellikleri:Klor?rl?, S?lfatl?, Bikarbonatl?, Sodyumlu, Kalsiyumlu, ve Radyoaktif bir bile?ime sahipdir. Alman Kapl?calar Birli?i s?n?fland?rmas?na g?re A ve C grubu ?ifal? sular grubuna girmektedir.Tedavi Etti?i Hastal?klar:iltihab? olmayan romatizmal hastal?klar, kire?lenmeler, cilt hastal?klar?, kemik, eklem ve kas hastal?klar?, kronik iltihapl? kad?n hastal?klar?, kalp ve kan dola??m? hastal?klar?, solunum yollar? hastal?klar?, sinirsel hastal?klar, ameliyat sonras? rahats?zl?klar, damar sertli?i ve mantar hastal?klar?'n?n tedavisin de ba?ar?l? sonu?lar al?nd??? g?zlenmi?dir.