Kozaklı | Kozaklı Kaplıcaları |
Kapl?cada sa? g?z?ne tekrar kavu?tu
Yazar bullet.gif kozakli - 27 Temmuz 2010 01:26
2 k?z ve 2'de erkek olmak ?zere 4 ?ocuk annesi Zeynep Erimo?lu,15 y?l ?nce bir yak?n?n?n ?l?m? ?zerine b?y?k bir ?z?nt?ye kap?ld?. G?nlerce yak?n?n?n ard?ndan g?zya?? d?ken 4 ?ocuk annesi Erimo?lu, bir g?n kalkt???nda sa? g?z?n?n g?rmedi?ini fark etti. K???k?ekmece semtindeki baz? sa?l?k kurulu?lar?nda tedavi olan Erimo?lu'na doktorlar sa? g?z?n?n sinir h?crelerinin kurudu?u i?in tamamen g?rme yetene?ini kaybetti?ini s?yledi.

15 y?l boyunca sadece astimat bulunan sol g?z? ile ?evresini zor da olsa g?rmeye ?al??t???n? anlatan Zeynep Erimo?lu, elleri ile v?cudunun de?i?ik b?lgelerinde olu?an kire?lenme ile de m?cadele etmeye ba?lad???n? s?yledi. Ge?en y?l k?z?n?n Nev?ehir'in ?rg?p il?esine gelin olmas? nedeniyle bu b?lgeye geldi?ini belirten Erimo?lu, "2009 y?l?nda ?zellikle ellerimle meydana gelen ve korkun? ac?lar veren ellerimdeki kire?lenme nedeniyle damad?m 2 g?n s?re ile Kozakl?'daki bir termal tesiste kapl?ca tedavisi g?rd?m. ?stanbul'a d?nd???mde iki g?nl?k tedavinin ard?ndan ellerimdeki a?r?n?n hissedilir oranda azald???n? fark ettim. Bu y?l da yine k?z?m? ve damad?m? g?rmek i?in Nev?ehir'in ?rg?p il?esine geldi?imde, Kozakl? Erdem Termal tesisine gittik. ?ki ablam ve k?z?m? da yan?ma alarak tedaviye ba?lad?m. Sa? g?z?m kesinlikle g?rm?yordu ve 15 y?ll?k s?rede bir?ok tedavi g?rd?m. Doktorlar sa? g?z sinirlerinin kurudu?unu ifade etti. Annem ?mm?han'da b?yle bir tedaviye ba?lam??t?. Sonu?ta onun g?z?n? alm??lard?. Bu durumun benim de ba??ma gelebilece?i endi?esi ile g?z ameliyat?n? kabul etmedim. Ellerimde yo?unla?an kire?lenme tedavisi i?in bulundu?um Kozakl? Erdem Termal tesislerinde 10 g?n s?re ile ?ifal? sular?ndan yararland?m." dedi.

Bir sabah kalkt???nda hayret verici bir geli?me ya?ad???n? anlatan Erimo?lu, s?zlerine ??yle devam etti: "Sa? g?z?m?n a??ld???n? ve g?rd???m? hissettim. Ablalar?m? g?rebiliyordum. Her ?eyi sa? g?z?mle olduk?a net bir ?ekilde g?rebiliyor, dokunabiliyordum. Yeniden d?nyaya gelmi? gibi oldum. Mutlulu?uma diyecek yok. Ellerimdeki kire?lenme de ciddi manada yok oldu. Art?k her iki elimi de rahatl?kla kullanabiliyorum."

Erdem Termal sahibi Bayram Demir?z, Kozakl? il?esindeki ?ifal? sular?n?n bol mineral ve madensel de?erlere sahip oldu?unu belirterek, radyoaktif bir yap?daki ?ifal? sulardaT?rkiyeortalamalar?n?n 50 kat? oran?nda radon gaz?na sahip oldu?unu s?yledi. Her y?l Kozakl? il?esindeki termal tesislerden 200 bini a?k?n insan?n yararland???n? dile getiren Demir?z, Sa?l?k Bakanl???'ndan onayl? tedavi edici ?zellikte yer alan tesislerinde 10 g?n s?re ile k?r program?ndan yararlanan Zeynep Erimo?lu'nun 15 y?ldan sonra yeniden sa? g?z?ne kavu?mas?n?n sevincini ya?ad?klar?n? s?yledi.

Kapl?calar?nda sa?l???na kavu?an tek ?rne?in Zeynep Erimo?lu olmad???n? belirten Demir?z, "Daha ?nce konu?ma yetene?ini kaybetti?i i?in d?nyaya k?sen bir hasta bir hafta sonra konu?maya ba?lad?. Yine doktorlar?n b?breklerinde ta? olmas? dolay?s? ile ameliyat ?nerdi?i bir hasta 10 g?nl?k kapl?ca tedavisi sonras?nda ta?? d???rd?. Durum cerrahi m?dahale i?in film ?ekiminde anla??ld?. Doktorun bile hayretler i?erisinde kald???n? telefonla hastam?z bize bildirdi. Mineral ve radon gaz? y?n?nden zengin olan termal sular?m?zda kire?lenme, cilt g?zelle?tirme, romatizma, eklem a?r?lar?, bel f?t??? gibi hastal?klara da ?ifal? sular?m?za bekliyoruz." diye konu?tu.

C?HAN
Ana Menü
bullet.gif Ana Sayfa
bullet.gif Kozaklı fm
bullet.gif Fizik Tedavi Hastanesi
bullet.gif Kozaklı Resimleri
bullet.gif Kozaklı ilçesi
bullet.gif Tarihçesi ve Kaplıcalar
bullet.gif Kaplıca Suları
bullet.gif Suyun Faydaları
bullet.gif Kozaklı Kaplıcaları
bullet.gif Ulaşım Ve Konaklama
bullet.gif Kaymakamlık
bullet.gif Askerlik şubesi Telefonu
bullet.gif Kozaklı Seyahat
bullet.gif Kozaklı Firmaları
bullet.gif S.S.S
bullet.gif Forum
bullet.gif ?leti?im
bullet.gif Arama
Kozakl?da Hava

Resim Bulutu
Haberler

domain Member of W3C 
Sites dot com
Bağlantılar
Kısa Mesajlar
Mesaj göndermeniz için üye olmanız gerekmektedir.

Henüz hiç kısa mesaj gönderilmemiş.