Kozaklı | Kozaklı Kaplıcaları |
Kozakl?, Yatak Say?s?nda Rekora Gidiyor
Yazar bullet.gif kozakli - 11 Ocak 2010 22:14
T?rkiye'nin En ?nemli Termal Sa?l?k Merkezlerinden Biri Olan Nev?ehir'in Kozakl? ?l?esi'ndeki Turistik Konaklama Tesislerindeki Yatak Say?s?n?n, 2008 Y?l?nda ?l?e N?fusu Olan 7 Bin 700 D?zeyine Ula?aca?? Bildirildi. T?rkiye'nin en ?nemli termal sa?l?k merkezlerinden biri olan Nev?ehir'in Kozakl? ?l?esi'ndeki turistik konaklama tesislerindeki yatak say?s?n?n, 2008 y?l?nda il?e n?fusu olan 7 bin 700 d?zeyine ula?aca?? bildirildi. Kozakl? Belediye Ba?kan? Erdo?an ?elik yapt??? a??klamada,1960'l? y?llardan sonra ?zellikle i? turizme y?nelik olarak ba?lat?lan kapl?ca turizminin, 1990'l? y?llarda termal sa?l?k turizmi ekseninde ele al?nd??? Kozakl? ?l?esi'nin, 2000'li y?llardan sonra tesis bak?m?ndan ?nemli bir potansiyele ula?t???n? kaydetti.Kapadokya B?lgesi'nin tarihi ve turistik de?erleriyle b?y?k ?neme sahip olmas?yla hareketlenen turizm sekt?r?n?n Kozakl? ?l?esi ile farkl? bir boyut kazand???n? anlatan ?elik, 2004 y?l?nda pansiyon, motel ve otel olarak 2 bin 400 olan yatak kapasitesinin, 2006 y?l?nda 2 bin yatak kapasiteli turistik konaklama tesislerin de devreye girmesiyle 4 bin 400 d?zeyine ula?t???n? vurgulad?. ?elik, "Kozakl? ?l?esi'nde gelece?in turizminde olduk?a ?nemli bir yere sahip olacak termal sa?l?k turizminin, b?lgemizdeki ekonomik dengelerin daha da g??lenmesi a??s?ndan ?nemli bir de?er haline gelece?ine inanc?m?z sonsuz. Termal sa?l?k turizminden yararlanan ki?i say?s?ndaki art??a ba?lant?l? olarak, Kozakl? ?l?esi'nde ciddi manada turistik konaklama tesis say?s?nda da art??lar ya?an?yor. Halen bin 200 yatak kapasiteli ASOS Termal Merkezi'nin yap?m? b?y?k bir h?zla devam ediyor. Di?er yandan, 950 yatak kapasiteli 2 konaklama tesisinin de yap?mlar? devam ediyor. Bu arada k???k ?apl? da olsa gerek motel ve gerekse pansiyon yap?mlar?n?n da eklenmesiyle ve 2008 y?l? i?erisinde tesislerin turizm sekt?r?ne kat?lmas?yla birlikte Kozakl? ?l?esi'ndeki yatak kapasitesi 7 bin 700'ler seviyesine ??kacak. Zaten Kozakl? ?l?esi n?fusu da 7 bin 775. Dolay?s?yla Kozakl? ?l?emiz'deki yatak kapasitesi kadar bir n?fusumuzun da oldu?u ortaya ??k?yor ki, bu da bizim i?in ayr?ca sevindirici bir geli?me" diye konu?tu
Ana Menü
bullet.gif Ana Sayfa
bullet.gif Kozaklı fm
bullet.gif Fizik Tedavi Hastanesi
bullet.gif Kozaklı Resimleri
bullet.gif Kozaklı ilçesi
bullet.gif Tarihçesi ve Kaplıcalar
bullet.gif Kaplıca Suları
bullet.gif Suyun Faydaları
bullet.gif Kozaklı Kaplıcaları
bullet.gif Ulaşım Ve Konaklama
bullet.gif Kaymakamlık
bullet.gif Askerlik şubesi Telefonu
bullet.gif Kozaklı Seyahat
bullet.gif Kozaklı Firmaları
bullet.gif S.S.S
bullet.gif Forum
bullet.gif ?leti?im
bullet.gif Arama
Kozakl?da Hava

Resim Bulutu
Haberler

domain Member of W3C 
Sites dot com
Bağlantılar
Kısa Mesajlar
Mesaj göndermeniz için üye olmanız gerekmektedir.

Henüz hiç kısa mesaj gönderilmemiş.