Kozakl? Kapl?ca Sular? Hakk?nda Bilgi
Nev?ehir ili Kozakl? kozakl? il?esinde bulunan kapl?calar sa?l?k turizmi a??s?ndan ?nemli bir yere sahipdir. Nev?ehir ili civar?nda ?ok say?da i?me ve kapl?ca vard?r. ?llede kapl?ca denince akla Kozakl? gelmektedir. Nev?ehir?deki kapl?calar?n ve i?melerin bir b?l?m?, geli?en turizme paralel olarak de?erlendirilmeye ba?lam??, bu anlamda son y?llarda ?nemli say?labilecek geli?meler g?stermi?dir. Kozakl?r17;n?n g?neyinde dere yata?? boyunca, ?ok say?da su kayna?? vard?r. Toplam debisi 30lt/sn?ye ula?an bu sular?n bir k?sm? dereye kar??makta, bir b?l?m? ise, bir s?re a??ktan akt?ktan sonra yeniden yer alt?na ?ekilmektedir. Kozakl?r17;n?n do?usunda ?zel idarer17;nin eski Kozo?lu hamam? vard?r. G?n?m?zde bu hamam, havuz ta?lar? d???nda b?t?n?yle y?k?lm?? durumdad?r. Suyu az olmakla birlikte, T?rkiye?nin en y?ksek radyoaktif olma ?zelli?ine sahip kapl?calardan biri budur. Sondajla toplanan suyun bir b?l?m?, yeni yap?lan turistik Motellerde ve hatta son derece l?ks Hotellerde kullan?lmaktad?r. ?? ayr? havuzdan birbirine ak?t?larak so?utulan su banyolara ve dairlere verilmektedir. ?l?er17;deki belediye Kapl?cas? (eski hamam)?n?n da s?cak su gereksinimi de bu kaynaklardan kar??lanmaktad?r. Kapl?can?n kad?n ve erkek b?l?mlerine iki ayr? kaynaktan su gelmektedir. Su Is?s?: 27?C - 93?C PH De?eri: 6,7 - 7 Yararlanma ?ekilleri: ??me, banyo veya buhar soluma y?ntemi. Kozakl? Kapl?ca Suyunun ?zellikleri: Klor?rl?, S?lfatl?, Bikarbonatl?, Sodyumlu, Kalsiyumlu, ve Radyoaktif bir bile?ime sahipdir. Alman Kapl?calar Birli?i s?n?fland?rmas?na g?re A ve C grubu ?ifal? sular grubuna girmektedir. Kozakl? kapl?calar?n?n Tedavi Etti?i Hastal?klar: iltihab? olmayan romatizmal hastal?klar, kire?lenmeler, cilt hastal?klar?, kemik, eklem ve kas hastal?klar?, kronik iltihapl? kad?n hastal?klar?, kalp ve kan dola??m? hastal?klar?, solunum yollar? hastal?klar?, sinirsel hastal?klar, ameliyat sonras? rahats?zl?klar, damar sertli?i ve mantar hastal?klar?r17;n?n tedavisin de ba?ar?l? sonu?lar al?nd??? g?zlenmi?dir. Kozakl?ya Ula??m Kozakl? i? Anadolunun ortas?nda yer alan Nev?ehir iline 90km. Kayseriye 94km. K?r?ehire 84km.ve Yozgat iline 85km. Uzakl?ktad?r. Kozakl?ya ula?im Karayolu ve demir yolu ile yap?lmaktad?r. Kozakl?ya Karayolu ile Ankara istikametinden gelenler Samsun istikametini takip edip K?r?kkaleden sonra Kir?ehir ve Kayseri istikametini takip edip Mucur Kazas?n? ge?tikten sonra Topakl?dan sola d?n?p 20km. Sonra Kozakl?ya ula??l?r. Kayseri Istikametinden gelenler K?r?ehire Ankara istikametini takip edip Topakl?dan sa?a d?n?p 20km. Sonra Kozakl?ya ula??l?r. Yozgat istikametinden gelenler ?efatli ve Karahasanl? istikametini takip adip Karahasanl?dan sola Kozakl? istikametini takip edip Kozakl?ya ula??l?r veya Yozgat Bo?azl?yan istikametini takip edip Bo?ozl?yandan sa?a d?n?p Kozakl? istikametini takip edip Kozakl?ya ula??l?r. Demir yolu ile Ankaradan Kayseri istikametine giden Tren ile Kanl?ca istasyonunda inilerek Kozakl?ya ula??l?r
Kozakl?da Hava

Resim Bulutu
Haberler

domain Member of W3C 
Sites dot com
Ba?lant?lar
Kısa Mesajlar
Mesaj göndermeniz için üye olmanız gerekmektedir.

Henüz hiç kısa mesaj gönderilmemiş.