Genel Bilgiler | ilgili Bilgiler | Sağlık Bilgileri | Dini Bilgiler | Kozaklı | Kozaklı Kaplıcaları
6 ve 7. Sınıf Vatandaşlık ve insan Hakları Eğitimi Örnek Sınav Soruları
bullet.gif Yazar kozakli

7. SINIF VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ
ÖRNEK SINAV SORULARI


1. İnsan kavramını açıklayınız.
2. İnsanlık kavramını açıklayınız.
3. Ortak miras kavramını açıklayınız.
4. Ortak mirası koruma yolları nelerdir?
5. Ortak mirası koruyan ulusal kuruluşlar nelerdir?
6. Ortak mirası koruyan uluslar arası kuruluşlar nelerdir?
7. Demokrasi nedir?
8. Doğrudan demokrasi nedir?
9. Temsili demokrasi nedir?
10. Eski Yunan şehir devletlerinde kimler oy kullanamazlardı?
11. Manga Carta Libertatum nerede, ne zaman ilan edildi?
12. Manga Carta Libertatum'un önemini açıklayınız.
13. Parlemanto (meclis) nedir?
14. Yeniçağ'da insan hakları ile ilgili belgeler nelerdir?
15. İnsan haklarına yönelik uluslar arası örgütler nelerdir?
16. İnsan hakları ile ilgili belgeler nelerdir? (yakınçağ)
17. Sosyal ve ekonomik haklarımız nelerdir?
18. Dayanışma haklarımız nelerdir?
19. Yeniçağ ne zaman, hangi olayla başlar, hangi olayla sona erer?
20. Aşağıdaki kavramları açıklayınız.
*Demokrasi
*Özgürlük
*Eşitlik
*Adalet
*Hak
*İnsan hakları
*Rönesans
*Reform
*Hümanizm6. SINIF ÖRNEK SINAV SORULARI

1. Demokrasi nasıl bir yaşam biçimidir?
2. Demokrasi hangi özellikteki insanların oluşturdukları yönetim biçimidir?
3. Demokratik devlet nedir?
4. Demokrasinin temel ilkeleri nelerdir?
5. Demokrasilerde yöneticiler nasıl belirlenir?
6. Milli egemenlik nedir?
7. Siyasi partiler niçin kurulur?
8. İktidar ve muhalefet partileri arasındaki farklar nelerdir?
9. Özgürlük ve eşitlik kavramlarını açıklayınız.
10.Kamuoyu nedir? Nasıl oluşur? Bir örnekle açıklayınız.
11.Kamuoyunu oluşturan etkenler nelerdir?
12.Kamuoyunun oluşmasına basın ve yayın nasıl katkıda bulunur?
13.Rahat ve huzurlu bir ortamda yaşamak için neler yapmalıyız?
14.Mesleklerin toplumdaki önemini açıklayan örnekler veriniz.
15.Meslek seçerken nelere dikkat etmeliyiz?
16.Nitelikli eleman yetiştirmenin ülke ekonomisine katkıları nelerdir?
17.İnsanlar niçin devlet kurarlar?
18.Devlet nedir?
19.Devleti meydana getiren öğeler nelerdir?
20.Devletin vatandaşlarına karşı görevleri nelerdir?
21.Devletin yasama, yürütme ve yargı organları nelerdir? Bu organlar hangi görevleri yerine getirirler?
22.Kimler oy kullanamazlar?
23.Vergi niçin toplanır?
24.Sağlığa zararlı alışkanlıklar nelerdir?
25.AIDS hastalığından nasıl korunuruz?
26.Akraba evliliklerinden doğan çocuklarda engellerin görülmesinin nedeni nedir?
27.Coğrafyanın tanımını yapınız.
28.Coğrafyanın konuları nelerdir?
29.Niçin coğrafya öğreniyoruz?
30.Yıldızlar ve gezegenler arasındaki farklar nelerdir?
31.Dünyamızın şeklini belirtiniz?
32.Dünyanın şeklinin sonuçları nelerdir?
33.Dünyanın günlük hareketinin sonuçları nelerdir?
34.Dünyanın yıllık hareketinin sonuçları nelerdir?
35.Türkiye'nin matematik konumunu belirtiniz.
36.Türkiye'nin özel konumunu belirtiniz.
37.Türkiye'nin matematik konumunun sonuçları nelerdir?
38.Türkiye'nin özel konumunun sonuçları nelerdir?
39.Şekil çizerek paralel ve meridyen gösteriniz.
40.Enlem nedir? Sonuçları nelerdir?
41.Boylam nedir? Sonuçları nelerdir?
42.Kıtaları büyüklüklerine göre sıralayınız.
43.Eski Dünya Kıtaları ve Yeni Dünya Kıtaları kavramları nasıl ortaya çıkmıştır?
44.Doğal denge nedir?
45.Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesine örnekler veriniz.
46.Bulaşıcı hastalıklar nelerdir?
47.Kitle imha silahları nelerdir?
48.Doğal ortamı oluşturan elemanlar nelerdir?
49.Nükleer enerjinin yararları ve zararları nelerdir?
50.Nükleer enerji nedir?


İNKILAP TARİHİ ÖRNEK SINAV SORULARI

1. 19. yüzyılda uluslar arası siyasi gelişmelere yön veren önemli olaylar nelerdir?
2. Fransız İhtilali'nin sonuçları nelerdir?
3. Sanayi İnkılabının sonuçları nelerdir?
4. Trablusgarp Savaşı'nın nedeni nedir?
5. Osmanlı Devleti 1. Balkan Savaşı'nda niçin başarısız oldu?
6. Birinci Dünya Savaşı'nın nedenleri nelerdir?
7. Üçlü İttifak ve Üçlü Ütilaf hangi devletlerden oluşmaktaydı?
8. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na niçin girdi?
9. Almanya niçin Osmanlı Devleti'nin kendi yanında savaşa girmesini istiyordu?
10.Birinci Dünya Savaşı nasıl başladı?
11.Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşına niçin girdi?
12.Osmanlı Devleti hangi cephelerde savaştı?
13.Çanakkale Cephesi kim tarafında ne amaçla açıldı? nasıl sonuçlandı?
14.Birinci Dünya Savaşı sonunda yenilen devletlerle hangi antlaşmalar imzalandı?
15.Mondros Ateşkes Antlaşmasının 7. maddesini açıklayınız.
16.Mondros Ateşkes Antlaşmasının 24. maddesini açıklayınız.
17.Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra hangi devletler nereleri işgal ettiler?
18.Paris Barış Konferansı niçin toplandı?
19.Batı Anadolu niçin İtalya'ya verilmedi?
20.M. Kemal kişiliği hakkında bilgi veriniz.
21.Kuvayı Milliye nedir?
22.Kuvayı Milliye'nin milli mücadeleye katkıları nelerdir?
23.M.Kemal'in SAmsun'a çıkış amacı nedir?
24.M. Kemal'in resmi görevi ne idi? Bu görev ona niçin verildi?
25.M. Kemal Havza Genelgesi ile ne istedi?
26.Amasya Genelgesi kimler tarafından hazırlandı?
27.Amasya Genelgesi'nin hükümleri nelerdir?
28.Amasya Genelgesi'nin önemini açıklayınız.
29.Erzurum Kongresi kim tarafından ne amaçla toplandı?
30.Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar nelerdir?
31.Temsil Heyeti nedir? ne amaçla oluşturuldu?
32.Sivas Kongresi'nde alınan kararlar nelerdir?
33.Sivas Kongresi'nin önemini açıklayınız.
34.Amasya Görüşmeleri kimler arasında yapıldı?
35.Amasya Görüşmelerinde alınan kararlar nelerdir?

ALIŞTIRMALAR

1. a) Demokrasi nedir? b) Demokrasinin temel ilkeleri nelerdir?
2. a) Devlet nedir? b) Devleti meydana getiren öğeler nelerdir?
3. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin değişmez nitelikleri nelerdir?
4. Akraba evliliklerinin sakıncaları nelerdir?
5. AIDS ve Hepatit-B hastalıkları hakkında bilgiler veriniz.
6. Coğrafya nedir?
7. Dünya'nın şekli nasıldır?
8. Önemli paralelleri şekil çizerek gösteriniz.
9. Kainat,uzay,galaksi,güneş sistemi,yıldız,gezegen ve uydu nedir?
10. A kenti 30º doğu, B kenti 40º doğu ve C kenti 30º batı meridyeninde yer almaktadır.B kentinde yerel saat 16:40 olduğu anda; A ve C kentlerinde yerel saat kaçtır?


11. Demokrasinin korunmasında bireylere düşen görevler nelerdir?
12. Devletin vatandaşa karşı görevleri nelerdir?
13. Paralel nedir? Özellikleri hakkında bilgiler veriniz.
14. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinin sonuçları nelerdir?
15. 21 Haziran-23 Eylül-21 Aralık- 21 Mart; tarihlerinde güneş ışınları nerelere dik açı ile gelir?
16. Türkiye'nin matematik konumunu şekil çizerek gösteriniz.
17. Nükleer enerji nedir? Olumsuz yönleri hakkında bilgiler veriniz.
18. Malazgirt Meydan Savaşı nerede? Ne zaman? Kimler arasında oldu? Malazgirt Meydan Savaşı'nın Türk tarihi açısından önemini açıklayınız.
19. Anadolu da kurulan ilk Türk devletleri hangileridir?
20. Doğal denge, özel konum, matematik konum, yerel saat, kıta ve ekvator; kavramlarını açıklayınız.


SORULAR
21-Demokrasi nedir? Atatürk'ün egemenlik ile ilgili sözlerine bir örnek yazınız.
22-Demokrasinin temel ilkeleri nelerdir?
23-Kamuoyu ne demektir?
24-Devleti meydana getiren öğeler nelerdir? Devletin temel amacı nedir?
25-Vatandaşlık hak ve görevleri nelerdir?
26-Anayasamızın dayandığı temel ilkeler nelerdir?
27-Türkiye Cumhuriyeti'nde Kimler oy kullanamazlar?
28-Doku ve organ nakli ne demektir? Niçin önemli bir davranıştır?
29-Gençliği günümüzde tehdit eden tehlikeleri maddeler halinde yazınız.
30-Akraba evliliklerinin sakıncaları nelerdir?


CEVAPLAR
21- Demokrasi:Halkın egemenliğine dayanan bir yönetim şeklidir.
Egemenlik , kayıtsız şartsız milletindir.

22-
a-Milli egemenlik.
b-Hürriyet ve eşitlik.
c-Siyasi partiler
23- Kamuoyu:Toplumu ilgilendiren herhangi bir sorun üzerinde halkın benimsediği genel düşünce, ortak kanaattir.

24- a-Devlet(Hakim bir kuvvet) b-Millet c-Vatan
Devletin temel amacı:Türk milletinin bağımsızlığını ,bütünlüğünü,ülkenin bölünmezliğini,cumhuriyeti ve demokrasiyi korumaktır.

25- a-Seçme ve seçilme hakkı.
b-Kanunlara uymak
c-Vergi vermek.
d-Askerlik yapmak.

26- a-Atatürk milliyetçiliğine
b-Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılıktır.

27- a-T.C. Vatandaşı olmayanlar.
b-18 yaşını doldurmayanlar.
c-Silah altında bulunan er ve erbaşlar,askeri öğrenciler.
d-Ceza evlerinde tutuklu bulunanlar ve hükümlüler.

28- Değişik hastalıklardan dolayı vücudumuzda bazı organlarından bazıları görevlerini yapamaz duruma gelirler. Bu durumdaki doku ve organın yerine sağlıklı olan doku7 ve organın nakledilmesine ,doku ve organ nakli denir.
Ölümün kaçınılmaz olduğunda yardımlaşmak ve bağışta bulunmak insanlığın en büyük erdemlerindendir.

29-a-Sigara ve benzeri alışkanlıklar.
b-Alkol alışkanlığı.
c-Uyuşturucu alışkanlığı
d-AIDS Hastalığı.
e-HEPATİT-B Hastalığı

30- Akraba evlilikleri çocukların sağlığını olumsuz yönde etkileyen faktörlerdendir. Kimi kalıtsal hastalıklar akraba evlilikleri ile çocuğa geçer. Çocukların sakat doğma ihtimalleri artar. Sağlıklı bir nesil için akraba evliliklerinden kaçınmalıyız.
31.Coğrafya nedir?Tanımlayınız.
32-Geoit ne demektir?
33-Kıta ne demektir?Yeni dünya karalarını yazınız.
34-Türkiye'nin Matematik konumunu yazarak doğusu ile batısı arasında kaç dakikalık fark olduğunu belirtiniz.
35-Gün dönümü tarihlerini yazarak güneş ışınlarının bu tarihlerde nerelere dik geldiğini belirtiniz.
36-10 derece Doğu meridyeninde yerel saat 07.00 iken 20 derece Doğu boylamındaki bir yerleşim yerinde yerel saat kaçtır?
37-Meridyenlerin özelliklerinden iki tanesini yazınız.
38-İnsanlığı tehdit eden başlıca olayları maddeler halinde yazınız.
39-Nükleer enerji konusunda ülkemizde hangi kuruluş faaliyet yürütmektedir?Ülkemizde ilk nükleer santralin nereye kurulması düşünülmektedir?
40-Ülkemizin en güneyinde bulunan 36 derece kuzey paralelinin Ekvator dairesine uzaklığı kaç Km'dir ?
CEVAP ANAHTARI
31.İnsanın içinde yaşadığı çevrenin özelliklerini ve insanların çevre ile olan karşılıklı ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır
32- Geoit :dünyanın kendine has şekline denir.
33- Dünya üzerindeki çok büyük kara parçalarına kıta denir.
Kuzey ve Güney Amerika,Antarktika
34- Türkiye 36-42 Derece Kuzey enlemleri ile 26-45 Derece Doğu boylamları arasında yer alır ve 76 dak. bir saat farkı vardır.
35- 21 Aralık- Oğlak dönencesine
21 Mart-Ekvatora
21 Haziran Yengeç Dönencesine
23 Eylülekvatora di k gelir.
36- 20-10=10
10*4=40
07.00+00.40=07.40dır.
37- Başlangıç meridyeni Grinviç Gözlem evinden geçen 0 derece boylamıdır.
Bütün meridyenler kutup noktalarında birleşir.
38- Bulaşıcı Hastalıklar
Açlık ve İsraf
Doğal Kaynakların bilinçsizce tüketilmesi
Nükleer,biyolojik,kimyasal silahların ve mayınların kullanılması
39- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Silifke Akkuyuya kurulması düşünülmektedir.
40- 36*111km=3996
41-Malazgirt savaşı sonrasında kurulmuş olan Türk beylikleri kimlerdir?Kurucuları ile birlikte yazınız.
42-a-1048 b-1071 c-1176 d-1246 bu tarihlerde yapılan savaşların adları nelerdir?
43-Kösedağ savaşının sonuçlarından iki tanesini yazınız.
44-Karamanoğlu Mehmet Beyin Türk dil tarihi açısından önemi nedir?
45-Denizcilikle uğraşan Türk beylikleri hangileridir?
46-Haçlı seferleri kimler tarafından yapılmıştır ve seferlerin dini amacı nedir?
47-Anadolu Selçuklu Devleti ve Beylikler döneminde Miri Arazi(Toprak)kaça ayrılır?
48-Anadolu Selçuklu Devleti ve beylikler döneminde kurulan hoşgörü tarikatları ve kurucuları kimlerdir?
49- Moğol İmparatorluğunu kim kurmuştur, Kurucusunun ölümünde sonra hangi devletlere bölünmüştür?
50-
.a)Altın orda devletinin yıkılmasına kim sebep olmuştur?
.b)Altın orda devletinin kurucusu kimdir?
.c) Anadolu Selçuklu Devleti ve Beylikler döneminde illerde adalet işleriyle kim ilgileniyordu?
.d)Anadolu Selçuklu Devleti en parlak dönemini hangi sultanı döneminde yaşamıştır?
.e)İlk Türk denizcisi kimdir?


6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÇALIŞMA SORULARI

1. Anadolu Selçuklu Devletinin yıkılmasının sebepleri nelerdir?
2. Kösedağ savaşının önemi nedir?
3. Kösedağ savaşından sonra Anadolu'da kurulan beylikleri yazınız?
4. Osmanlı beyliğinin kurulduğu yer neresidir?
5. Karesi beyliğinin Osmanlıya katılmasının önemi nedir?
6. Osmanlıları en çok uğraştıran beylik hangisidir?
7. Sivas'ta kurulan Türk beyliği hangisidir?
8. Denizcilikle uğraşan Türk beylikleri hangileridir?
9. Anadolu Selçuklu Devletinde devlet adamları kimlerdir?
10.Anadolu Selçuklu Devletindeki Ahi teşkilatının görevleri nedir?
11.Moğol baskısının Anadolu'nun Türkleşmesiyle ilişkisi nedir?
12.Moğolların yerine kurulan devletler hangileridir?
13.Moğol devleti hangi yasalara göre yönetilirdi?
15.Timur neden han değil de emir unvanını kullanmıştır?
16.Ali Şir Nevai'nin eseri e eserinin amacı nedir?
17.Genel nüfus sayımının nedenleri nelerdir*
18.Yurdumuzda nüfusun çoğunun batıda yer almasının sebebi nedir?
19.Köyden kente göçün nedenleri nelerdir?
20.Kent yaşamına uyum sağlamak için neler yapılmalıdır?
21.Yurdumuzda nüfus kaybının nedenleri nelerdir?
22.Kentler nüfuslarına göre kaça ayrılır?
23.Kentlerimizin sorunları nelerdir?
24.Ekonomi nedir?
25.Başlıca tarım ürünlerimiz nelerdir?
26.Tarımı destekleyen kuruluşlar hangileridir?
27.Ormanlarımızın korunmaları için neler yapılmalıdır?
28.Madenler konusunda devlet kurumları hangileridir?
29.Enerji kaynaklarımız nelerdir?
30.Yurdumuzdaki petrol rafinerilerini ve yerlerini yazınız.
31.Trafik kazalarının sebepleri nelerdir?
32.Folklor nedir?
33.Osmanlılar hangi boya mensuptur?
34.Osmanlılar Anadolu'da ilk olarak nereye yerleştiler?
35.Osmanlı devletinin kuruluşunu kolaylaştıran sebepler nelerdir?
36.Osmanlıların, Balkanlarda ilerlemesini kolaylaştıran sebepler nelerdir?
37.Osmanlıların, Bizans tekfurlarıyla yaptıkları ilk savaş hangisidir?
38.Osmanlıların ilk başkenti neresidir?
39.Osmanlılar Rumeli'ye hangi olay sonrasında geçmiştir?
40.I. Murat'ın Edirne'yi başkent yapmasının nedenleri nelerdir?
41.Sırp Sınığı savaşının önemi nedir?
42.Osmanlılar üzerine yapılan haçlı savaşlarının nedenleri nelerdir?
43.Yıldırım Beyazıd'ın Anadolu Hisarı yaptırmasının nedeni nedir?
44.Niğbolu savaşının önemi nedir?
45.I Murat zamanında alınan beylikler hangileridir?
46. Yıldırım Beyazıd tarafından alınan beylikler hangileridir?

Ana Menü
bullet.gif Ana Sayfa
bullet.gif Tekno Bank
bullet.gif Kozaklı fm
bullet.gif Fizik Tedavi Hastanesi
bullet.gif Kozaklı Resimleri
bullet.gif Kozaklı İlçesi
bullet.gif Tarihçesi ve Kaplıcalar
bullet.gif Kaplıca Suları
bullet.gif Suyun Faydaları
bullet.gif Kozaklı Kaplıcaları
bullet.gif Ulaşım Ve Konaklama
bullet.gif Kaymakamlık
bullet.gif Askerlik Şubesi Telefonu
bullet.gif Gözde Elektronik
bullet.gif Kozaklı Seyahat
bullet.gif Video İzle
bullet.gif S.S.S
bullet.gif Forum
bullet.gif İletişim
bullet.gif Arama
bullet.gif Site İçeriği
Kozaklıda Hava

Kozaklı Resimleri
Haberler

domain Member of W3C 
Sites dot com
Bağlantılar
Kısa Mesajlar
Mesaj göndermeniz için üye olmanız gerekmektedir.

Henüz hiç kısa mesaj gönderilmemiş.